Dokumenti

Izvještaji

Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana za 2022. godinu
Programsko izvješće za 2022. godinu
Financijski izvještaj za razdoblje siječanj – prosinac 2022. godine
Financijsko izvješće s programskim obrazloženjem za razdoblje siječanj-rujan 2022.
Financijsko izvješće s programskim obrazloženjem za razdoblje siječanj-lipanj 2022.
Financijsko izvješće 1.1. do 31.3.2022.
Izvješće MMSU-a za razdoblje 1. 1. – 31. 3. 2022.
Programsko izvješće 2021. godina
Financijski izvještaj Muzeja moderne i suvremene umjetnosti za 2021. godinu
Izvješće MMSU-a za razdoblje 1. 1. – 30. 9.
Financijsko izvješće od 1. 1. do 30. 6. 2021. s programskim obrazloženjem
Izvješće MMSU-a za razdoblje 1. 1. – 31. 3. 2021
Financijsko izvješće za 2020
Izvješće o izvršenju financijskog plana za 2020
Izvješće o izvršenju programa rada i razvitka za 2020
Financijski izvještaj Muzeja moderne i suvremene umjetnosti za 2020. godinu
Financijsko izvješće 1.1. do 30.9.2020. godine
Izvještaj o izvršenju financijskog plana za 2019. godinu
Financijsko izvješće od 1. 1. do 30. 6. 2020. s programskim obrazloženjem
Odluka – Izvješće za razdoblje od 01. 01. – 31. 03. 2020
Odluka – Izvješće o izvršenju programa rada i razvitka za 2019. godinu
Financijski izvještaj Muzeja moderne i suvremene umjetnosti za 2019. godinu
Financijsko izvješće od 1.1. do 30.9.2019. s programskim obrazloženjem
Financijsko izvješće od 1.1. do 30.6.2019. s-programskim-obrazloženjem
Izvješće o radu za perid 1.1. – 31.3. 2019.
Izvješće o radu za 2018
Financijsko izvješće za 2018. godinu
Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika – Državni ured za reviziju  – cjelokupno izvješće
Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika – Državni ured za reviziju – referentna stranica
Bilješke uz financijsko izvješće za 2018. godinu
Odluka – Izvješće o radu MMSU-a za 2017
Godišnji obračun za 2017. godinu (preuzmi .zip datoteku)

 

Planovi

Program rada i razvitka MMSU-a s financijskim planom za 2023. i projekcijom za 2024. i 2025. godinu
Program rada i razvitka Muzeja moderne i suvremene umjetnosti za 2022. godinu
I. Izmjene i dopune financijskog plana za 2021
II. Izmjene i dopune financijskog plana MMSU-a za 2020.
Program rada i razvitka MMSU-a s financijskim planom za 2021. (uz projekciju za 2022. i 2023.)
I. Izmjene i dopune financijskog plana za 2020
Program rada i razvitka MMSU-a s fin. planom za 2020. te projekcija za 2021. i 2022.
II. Izmjene i dopune financijskog plana MMSU-a za 2019
Izmjene Programa rada i razvoja MMSU za 2019
I. Izmjene i dopune financijskog plana MMSU-a za 2019
Izmjena programa rada za 2019. godinu
Odluka – Program rada i razvoja MMSU-a s fin. planom za 2019. te projekcija za 2020. i 2021
Odluka – Izmjene i dopune financijskog plana MMSU-a za 2018. godinu

Program rada i fin. plan za 2018. s projekcijom za 2019. i 2020.
Plan razvoja Muzeja 2016.-2020.

 

Odluke i procedure

Odluka o cijeni ulaznice za izložbu Zuzane Pustaiove
ODLUKA o nakadi za korištenje ‘galerije MOST’ u Dječjoj kući
ODLUKA o cijeni ulaznica i ostalih usluga za posjetitelje MMSU-a
ODLUKA o cijenama usluga za korištenje muzejske građe i dokumentacije MMSU Rijeka
ODLUKA o naknadi korištenja ‘galerije Most’ u Dječjoj kući
Procedura stvaranja ugovornih obveza te evidentiranja i pohranjivanja ugovora, okvirnih sporazuma i narudžbenica
Odluka o cijenama i uslugama za korištenje muzejske građe i dokumentacije MMSU Rijeka
Odluka o imenovanju osobe za zaštitu podataka
Odluka o imenovanju službenika za informiranje
Odluka o naknadi za korištenje ” galerije MOST” u Dječjoj kući
Odluka – prenamjena programskih sredstava za 2021
Odluka o imenovanju ravnateljice MMSU-a
Procedura zaprimanja, kontrole i plaćanja računa i e-računa
Procedura stvaranja ugovornih obveza te evidentiranja i pohranjivanja ugovora i narudžbenica
Procedura o upravljanju i raspolaganju nekretninama
Procedura izdavanja i obračunavanja putnih naloga
Procedura blagajničkog poslovanja
Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Statut Muzeja moderne i suvremene umjetnosti
Oduka o prijedlogu Statuta
Odluka o proceduri praćenja i naplate prihoda i primitaka
Prijedlog promjene sjedišta MMSU-a
Strategija stjecanja muzejske građe

 

Opći akti MMSU-a
Pravilnik o ostvarivanju i korištenju vlastitih prihoda
Statut MMSU-a, 17.7. 2019.
Izmjene Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada
Pravilnik o radu
Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada
Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada, 17.7. 2019.
Pravilnik o upotrebi muzejske građe, muzejske dokumentacije, foto arhiva i knjižnog fonda MMSU-a
Izmjene Pravilnika o načinu stjecanja muzejske građe i muzejske dokumentacije
Pravilnik o zaštiti i obradi arhivskog i registraturnog gradiva MMSU-a
Pravilnik o načinu stjecanja muzejske građe i muzejske dokumentacije
Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave
Pravilnik o zaštiti od požara
Plan evakuacije i spašavanja
Poslovnik o radu Upravnog vijeća
Poslovnik o radu Stručnog vijeća (od 23.10. 2019.)

 

Zakoni i podzakonski propisi
Zakon o ustanovama (NN 76/93NN 29/97NN 47/99 – Ispravak, NN 35/08, NN 127/19)
Zakon o upravljanju javnim ustanovama u kulturi (NN 96/01, 98/19)
Zakon o muzejima (NN 61/18, NN 98/19)
Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 69/99NN 151/03; NN 157/03, Ispravak, NN 87/09NN 88/10NN 61/11 , NN 25/12NN 136/12 , NN 157/13, NN 152/14, 44/17 i 90/18, 32/20, 62/20, 117/21)
Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima (NN 111/21)
Zakon o pravima samostalnih umjetnika i poticanju kulturnog i umjetničkog stvaralaštva (NN 43/96NN 44/96 – Ispravak)
Pravilnik o Upisniku javnih i privatnih muzeja u Republici Hrvatskoj (NN 16/19) 
Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja uvida u muzejsku građu i muzejsku dokumentaciju (NN 115/01)
Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja muzejske dokumentacije o muzejskoj građi (NN 108/02)
Pravilnik o načinu i mjerilima za povezivanje u Sustav muzeja Republike Hrvatske (NN 16/19)
Pravilnik o stručnim i tehničkim standardima za određivanje vrste muzeja, za njihov rad, te za smještaj muzejske građe i muzejske dokumentacije (NN 30/06)
Pravilnik o stručnim muzejskim zvanjima i drugim zvanjima u muzejskoj djelatnosti te uvjetima i načinu njihova stjecanja (NN 104/19)
Pravilnik o stručnim zvanjima za obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara te uvjetima i načinu njihova stjecanja (NN 104/19, 103/20)
Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske (NN 89/11, NN 130/13)