Pristup informacijama

Ostvarivanje prava na pristup informacijama
Pravo na pristup informacijama uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ brojevi 25/13, 85/15), a obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu Muzeja moderne i suvremene umjetnosti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom.
Informacija je svaki podatak koji Muzej moderne i suvremene umjetnosti posjeduje u obliku dokumenta, zapisa, dosjea, registra ili u bilo kojem drugom obliku, neovisno o načinu na koji je prikazana (napisani, nacrtani, tiskani, snimljeni, magnetni, optički, elektronički ili neki drugi zapis).
Korisnik ostvaruje pravo na pristup informaciji podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva Muzeju moderne i suvremene umjetnosti.

Obrazac zahtjeva za pristup informaciji

Ponovna uporaba informacija
Svaki korisnik ima pravo na ponovnu uporabu informacija u komercijalne ili nekomercijalne svrhe, u skladu s odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama.
U svrhu ponovne uporabe informacija Muzej moderne i suvremene umjetnosti će učiniti svoje informacije dostupnima u elektroničkom obliku kad god je to moguće i primjereno, međutim, nema obvezu osigurati pretvorbu informacija iz jednog oblika u drugi niti osigurati uporabu dijela informacije, kao ni obvezu obnavljati (ažurirati, nadograđivati, nastaviti stvarati) određenu informaciju samo u svrhu ponovne uporabe.

Obrazac zahtjeva za ponovnu uporabu informacija

Napomena:
Uvjeti za ponovnu uporabu informacija će se objaviti po donošenju pravilnika nadležnog ministra za poslove opće uprave kojim će se propisati detaljni uvjeti o ponovnoj uporabi informacija i odobravanju isključivih prava, kao i sadržaj i način objave te s time povezano vođenje evidencije, sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama.
Naknada za pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija
Na pristup informacijama u postupcima pred Muzejom moderne i suvremene umjetnosti ne plaćaju se upravne i sudske pristojbe.
Muzej moderne i suvremene umjetnosti ima pravo tražiti od korisnika prava na pristup informaciji, odnosno prava na ponovnu uporabu informacija naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije, kao i naknadu troškova dostave tražene informacije, sukladno kriterijima i načinu naplate koje propisuje Povjerenik za informiranje.
Muzej moderne i suvremene umjetnosti ne naplaćuje naknadu za ponovnu uporabu informacija ako iste informacije objavljuje besplatno putem interneta.

Način predaje zahtjeva

Pisanim putem na adresu:
Muzej moderne i suvremene umjetnosti
Službenik za informiranje
Krešimirova 26c
51000 Rijeka
E-mailom na adresu:
mmsu-rijeka@ri.t-com.hr
Telefonom na broj:
+ 385 51 492 611

Radno vrijeme
Od ponedjeljka do petka od 8,00 do 16,00 sati