Pristup informacijama

Ostvarivanje prava na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama je temeljno ljudsko pravo koje se štiti Ustavom Republike Hrvatske, Europskom konvencijom o ljudskim pravima i slobodama, Konvencijom o pristupu informacijama, međunarodnim ugovorima i Zakonom o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13, 85/15 i 69/22).

Pravo na pristup informacijama je pravo svih domaćih i stranih fizičkih i pravnih osoba (korisnika) na traženje i dobivanje informacije, kao i obveza Muzeja moderne i suvremene umjetnosti (tijela javne vlasti) da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom.

Pravo na pristup informaciji ostvaruje se:

·       podnošenjem zahtjeva na za to predviđenom obrascu

·       e-mailom na adresu: nino.fiorovanti@mmsu.hr ili mmsu-rijeka@ri.t-com.hr  čime se smatra da je podnesen pisani zahtjev

·       pisanim putem na adresu: Muzej moderne i suvremene umjetnosti, Krešimirova 26c, Službenik za informiranje, 51000 Rijeka

·       telefonski ili usmeno, o čemu će se sastaviti pisana bilješka, na broj telefona: + 385 51 492 625, svakog radnog dana od 8,00 do 16,00 sati.

Zahtjev kojim se ostvaruje pravo na pristup informaciji mora sadržavati:

·       naziv i sjedište tijela javne vlasti kojem se zahtjev podnosi

·       podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije

·       ime i prezime i adresu fizičke osobe podnositelja zahtjeva, tvrtku, odnosno naziv pravne osobe i njezino sjedište.

Podnositelj zahtjeva nije obvezan navesti razloge zbog kojih traži pristup informaciji niti je obvezan pozvati se na primjenu Zakona o pravu na pristup informacijama.

Muzej moderne i suvremene umjetnosti će o zahtjevu za pristup informaciji odlučiti najkasnije u roku od 15 (petnaest) dana od dana podnošenja urednog zahtjeva.

Ispravak, odnosno dopunu informacije može zahtijevati korisnik koji smatra da informacija pružena temeljem zahtjeva nije točna ili potpuna, u roku od 15 (petnaest) dana od dana dobivanja informacije.

Ponovna uporaba informacija je uporaba informacija tijela javne vlasti od strane fizičkih ili pravnih osoba, u komercijalne ili nekomercijalne svrhe, različite od izvorne svrhe za koju su informacije nastale, a koja se ostvaruje u okviru zakonom ili drugim propisom određenog djelokruga ili posla koji se uobičajeno smatra javnim poslom. Razmjena informacija između tijela javne vlasti radi obavljanja poslova iz njihova djelokruga ne predstavlja ponovnu uporabu.

Svaki korisnik ima pravo na ponovnu uporabu informacija u komercijalne ili nekomercijalne svrhe, u skladu s odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama.

U svrhu ponovne uporabe tijelo javne vlasti nema obvezu informaciju izraditi, prilagođavati ili izdvajati dijelove informacija ako to zahtijeva nerazmjeran utrošak vremena ili sredstava, niti se od tijela javne vlasti može zahtijevati da nastavi ažurirati, nadograđivati i pohranjivati informacije u svrhu ponovne uporabe.

Ako zahtjev korisnika bude odbijen ili odbačen ili Muzej moderne i suvremene umjetnosti ne odluči o zahtjevu u zakonom propisanom roku, može se podnijeti žalba Povjereniku za informiranje čiji podaci su dostupni na poveznici: https://www.pristupinfo.hr/

Obrasci
·      Obrazac 1 – Zahtjev za pristup informacijama (docx)

·       Obrazac 1 – Zahtjev za pristup informacijama (PDF)

·      Obrazac 2 – Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije (docx)

·      Obrazac 2 – Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije (PDF)

·      Obrazac 3 – Zahtjev za ponovnu uporabu informacija (docx)

·      Obrazac 3 – Zahtjev za ponovnu uporabu informacija (docx)

Naknada za pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija

Muzej moderne i suvremene umjetnosti ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije, sukladno Kriterijima za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije („Narodne novine“ broj 12/2014, 15/2014 i 141/2022).

Osoba za kontakt

Službenik za informiranje, savjetnik za pravne poslove – Nino Fiorovanti, dipl.iur.

Telefon: + 385 51 492 625

Radno vrijeme: ponedjeljak – petak od 8,00 – 16,00 sati

 

Izvješća o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama