07.08.2023

N a t j e č a j za radno mjesto MUZEJSKI PEDAGOG

Broj: 324/23-02/04

Rijeka, 2. kolovoz 2023.

 

Temeljem odredbe članka 22. Statuta Muzeja moderne i suvremene umjetnosti te članka 8. Pravilnika o radu, a po dobivenoj suglasnosti Grada Rijeke, Upravnog odjela za odgoj i obrazovanje, kulturu, sport i mlade Muzej moderne i suvremene umjetnosti raspisuje

 

 

N a t j e č a j

za radno mjesto „MUZEJSKI PEDAGOG“

– 1 izvršitelj, na neodređeno puno radno vrijeme

 

Uvjeti:

–          završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili visoka stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“ broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13 i 139/13) smjera povijest umjetnosti,

–          položen stručni ispit za muzejskog pedagoga,

–          3 godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima,

–          poznavanje rada na računalu,

–          znanje jednog svjetskog jezika.

 

Poželjno je da kandidat/kinja posjeduje iskustvo rada u knjižnici, organizaciji i produkciji manifestacija te konceptualizaciji i realizaciji programa edukacije.

Na natječaj se mogu ravnopravno prijaviti osobe oba spola.

U prijavi na natječaj potrebno je navesti sljedeće podatke: ime i prezime kandidata/kinje, adresu, broj telefona i adresu elektroničke pošte za primanje obavijesti. Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

 

Podnošenjem prijave na natječaj kandidati/kinje daju suglasnost Muzeju moderne i suvremene umjetnosti da kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti se i dalje obrađivati njihove osobne podatke isključivo u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

 

Uz prijavu kandidati trebaju priložiti:

–          životopis (iz kojeg je vidljivo da kandidat zadovoljava sve uvjete natječaja),

–          dokaz o državljanstvu

–          dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (diploma),

–          dokaz o ukupnom radnom stažu (ispis elektroničkog zapisa podataka HZMO-a ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-a),

–          dokaz o radnom iskustvu na istim ili sličnim poslovima u trajanju od najmanje 3 godine (potvrda poslodavca, rješenje, ugovor o radu ili dr.).

 

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.

Priložena dokumentacija se ne vraća.

 

Potpunom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u tekstu ovoga natječaja. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati, kao i prijave kandidata/kinja koji/a ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja.

Ako kandidat ostvaruje prednost pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužan/a je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima te je dužan/a uz prijavu na natječaj priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

 

Osoba koja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (“Narodne novine” broj 121/17, 98/19 i 84/21), a u trenutku podnošenja prijave ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava, dužna je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja i dokaze o ispunjavanju uvjeta za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju. Popis dokaza potrebnih za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju nalazi se na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf

 

Osoba koja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (“Narodne novine” broj 84/21), a u trenutku podnošenja prijave ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava, dužna je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja i dokaze o ispunjavanju uvjeta za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju. Popis dokaza potrebnih za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju nalazi se na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

 

Osoba koja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (“Narodne novine” broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94. 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19), uz prijavu na natječaj dužna je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, priložiti rješenje ili potvrdu o priznatom statusu, izjavu da do sada nije koristila pravo prednosti pri zapošljavanju po toj osnovi te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).

 

Osoba koja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (“Narodne novine” broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20), uz prijavu na natječaj dužna je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, priložiti i rješenje o utvrđenom invaliditetu, odnosno drugu javnu ispravu o invaliditetu na temelju koje se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).

 

Na internetskoj stranici Muzeja moderne i suvremene umjetnosti:  https://mmsu.hr/upravljanje/dokumenti/ dostupni su podaci o plaći i opisu poslova za navedeno radno mjesto.

 

Rok za podnošenje prijava je 14 dana od dana objave natječaja na internetskim stranicama Muzeja moderne i suvremene umjetnosti i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, odnosno zaključno do 17. kolovoza 2023. godine.

 

Prijave se podnose preporučeno poštom ili neposredno u zatvorenoj omotnici, na adresu: Muzej moderne i suvremene umjetnosti, Krešimirova 26c, 51000 Rijeka s naznakom „NE OTVARAJ – ZA NATJEČAJ: MUZEJSKI PEDAGOG“.

 

Muzej moderne i suvremene umjetnost zadražava pravo da, ukoliko ocijeni da je potrebno provede postupak selekcije kandidata/kinja putem provjere radnih sposobnosti (testiranja) i/ili razgovora (intervjua). O vremenu provjere radnih sposobnosti/održavanja razgovora kandidat/kinja će se obavijestiti putem dostavljene e-mail adrese ili telefonski.

 

Ako kandidat/kinja ne pristupi provjeri radnih sposobnosti/razgovoru, smatrati će se da je povukao /la prijavu na natječaj te se u daljnjem postupku neće smatrati kandidatom/kinjom.

 

Ukoliko se na natječaj prijave osobe koje ne ispunjavanju uvjete natječaja ili ne zadovolje provjeru radnih sposobnosti, kao i zbog drugih nepredvidivih okolnosti, Muzej moderne i suvremene umjetnosti zadržava pravo ne donijeti odluku o izboru kandidata i/ili poništiti natječaj bez posebnog obrazloženja i bez odgovornosti prema kandidatima.

 

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prijave.

 

Muzej moderne i suvremene umjetnosti

 

Branka Benčić, ravnateljica