15.11.2021

Obavijest o održavanju 26. sjednice Upravnog vijeća

Sukladno članku 12. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13 i 85/15), Muzej moderne i suvremene umjetnosti objavljuje

 

O b a v i j e s t

 

 

da će se u utorak 16. studenoga 2021. godine s početkom u 13,30 sati održati 26. sjednica Upravnog vijeća, uz sljedeći

 

D n e v n i   r e d

         1. Verifikacija zapisnika s 25. sjednice Upravnog vijeća
         2. Prijedlog prenamjene programskih sredstava
         3. Razno

 

Radi ostvarivanja mogućnosti neposrednog uvida u rad Upravnog vijeća, sjednici može prisustvovati najviše jedna zainteresirana osoba koja se treba prijaviti za prisustvovanje sjednici najkasnije 16. studenoga 2021. godine do 10,00 sati na e-mail: snjezana.sincic@mmsu.hr