20.04.2021

Obavijest o održavanju 23. sjednice Upravnog vijeća

Sukladno članku 12. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13 i 85/15), Muzej moderne i suvremene umjetnosti objavljuje

 

O b a v i j e s t

 

 

da će se u srijedu 21. travnja 2021. godine s početkom u 14,00 sati održati 23. sjednica Upravnog vijeća, uz sljedeći

 

 

D n e v n i   r e d

 

1.       Verifikacija zapisnika s 22. sjednice Upravnog vijeća

2.       Izvješće MMSU-a za razdoblje 1. 1. – 31. 3. 2021. godine

3.       Razno

Radi ostvarivanja mogućnosti neposrednog uvida u rad Upravnog vijeća, sjednici može prisustvovati najviše jedna zainteresirana osoba koja se treba prijaviti za prisustvovanje sjednici najkasnije 21. travnja 2021. godine do 10,00 sati na e-mail: snjezana.sincic@mmsu.hr