19.06.2020

Obavijest o održavanju 15. sjednice Upravnog vijeća

Sukladno članku 12. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13 i 85/15), Muzej moderne i suvremene umjetnosti objavljuje

 

O b a v i j e s t

 

 

da će se u srijedu 24. lipnja 2020. godine s početkom u 13,00 sati, u prostorijama Muzeja moderne i suvremene umjetnosti održati 15. sjednica Upravnog vijeća, uz sljedeći

 

 

D n e v n i   r e d

 

1.      Verifikacija zapisnika s 14. sjednice Upravnog vijeća
2.      Otvaranje pristiglih prijava na natječaj za imenovanje ravnatelja MMSU-a
3.      Razno

 

Radi ostvarivanja mogućnosti neposrednog uvida u rad Upravnog vijeća, sjednici mogu prisustvovati najviše tri zainteresirane osobe.

Zainteresirane osobe mogu se prijaviti za prisustvovanje sjednici najkasnije 24. lipnja 2020. godine do 10,00 sati na e-mail: snjezana.sincic@mmsu.hr