19.12.2018

Obavijest o održavanju 2. sjednice Upravnog vijeća MMSU-a

U četvrtak, 20. prosinca 2018. godine s početkom u 13,30 sati u prostorijama Muzeja moderne i suvremene umjetnosti održat će se 2. sjednica Upravnog vijeća Muzeja moderne i suvremene umjetnosti, uz  sljedeći

 

 

D n e v n i   r e d

1. Verifikacija zapisnika s 1. sjednice Upravnog vijeća
2. Izvještaj o radu Muzeja moderne i suvremene umjetnosti za 2017. godinu
3. Izmjene i dopune financijskog plana za 2018. godinu
4. Prijedlog prenamjene programskih sredstava iz Proračuna Grada Rijeke za 2018. godinu
5. Izmjene plana nabave za 2018. godinu
6. Program rada i razvoja Muzeja moderne i suvremene umjetnosti s financijskim planom za 2019. godinu (uz projekciju za 2020. i 2021. godinu)
7.  Razno

 

Predsjednica Upravnog vijeća

Sabina Salamon