22.12.2020

NATJEČAJ za radno mjesto “MUZEJSKI PEDAGOG”

Temeljem odredbe članka 22. Statuta Muzeja moderne i suvremene umjetnosti te članka 8. Pravilnika o radu, ravnateljica Muzeja moderne i suvremene umjetnosti raspisuje dana 22. prosinca 2020. godine

N a t j e č a j

 

za radno mjesto „MUZEJSKI PEDAGOG“

– 1 izvršitelj/ica, na neodređeno puno radno vrijeme, uz probni rad od 6 mjeseci

 

Uvjeti:

– završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili visoka stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“ broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13 i 139/13) smjera povijest umjetnosti,

– položen stručni ispit za muzejskog pedagoga,

– 3 godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima,

– poznavanje rada na računalu,

– znanje jednog svjetskog jezika.

 

Kandidati trebaju dostaviti:

– prijavu na natječaj,

– životopis (iz kojeg je vidljivo da kandidat zadovoljava sve uvjete natječaja, uključujući popis realiziranih programa/projekata edukacije),

– domovnicu ili osobnu iskaznicu,

– dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (diploma),

– dokaz o položenom stručnom ispitu za muzejskog pedagoga ili kustosa sukladno Pravilniku o stručnim muzejskim zvanjima i drugim zvanjima u muzejskoj djelatnosti te uvjetima i načinu njihova stjecanja („Narodne novine“ broj 104/19),

– dokaz o ukupnom radnom stažu (ispis elektroničkog zapisa podataka HZMO-a ili potvrda o podacima     evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-a),

– dokaz o radnom iskustvu u trajanju od 3 godine (ugovor o radu, potvrda poslodavca, rješenje ili dr.).

 

Poželjno je da kandidat/kinja posjeduje iskustvo rada u knjižnici, organizaciji i produkciji manifestacija te konceptualizaciji i realizaciji programa edukacije.

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a izabrani kandidat/kinja predočit će dokumentaciju u izvorniku/ovjerenoj preslici. Priložena natječajna dokumentacija se ne vraća.

Prijava treba biti vlastoručno potpisana te mora sadržavati najmanje sljedeće podatke: ime i prezime kandidata/kinje, adresu, broj telefona i adresu elektroničke pošte za primanje obavijesti. Prijavom na natječaj kandidati/kinje dozvoljavaju Muzeju moderne i suvremene umjetnosti da prikuplja, koristi i obrađuje njihove osobne podatke samo u svrhu provedbe natječajnog postupka, a sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Ako kandidat/kinja ostvaruje prednost pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužan/na je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima te je dužan/na uz prijavu na natječaj priložiti svu potrebnu dokumentaciju iz koje je vidljivo spomenuto pravo, sukladno posebnim propisima.

Osobe koje pravo prednosti pri zapošljavanju ostvaruju temeljem odredbi Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17 i 98/19), dužne su uz prijavu na natječaj dostaviti dokaze iz članka 103. citiranog Zakona, koji se mogu pronaći na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Kandidat/tkinja koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) uz prijavu na javni natječaj dužan/na je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o invaliditetu.

Na internetskoj stranici Muzeja moderne i suvremene umjetnosti https://mmsu.hr/upravljanje/dokumenti/ dostupni su podaci o plaći i opisu poslova za navedeno radno mjesto

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja na internetskim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Muzeja moderne i suvremene umjetnosti, a zaključno do 30. prosinca 2020. godine.

Pisane prijave se podnose u zatvorenoj omotnici neposredno ili preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu: Muzej moderne i suvremene umjetnosti, Krešimirova 26c, 51000 Rijeka; s naznakom „Natječaj za MUZEJSKOG PEDAGOGA – ne otvaraj“.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u tekstu ovoga natječaja. Nepotpune i nepravovremeno pristigle prijave, kao i prijave kandidata/kinja koji/e ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, neće se razmatrati.

Muzej moderne i suvremene umjetnosti zadržava pravo da, ukoliko ocijeni da je potrebno, provede postupak selekcije kandidata/kinja putem provjere radnih sposobnosti (testiranja) i/ili razgovora (intervjua). O vremenu provjere radnih sposobnosti/održavanja razgovora kandidati/kinje će se obavijestiti putem dostavljenih e-mail adresa ili telefonski.

Ako kandidat/kinja ne pristupi provjeri radnih sposobnosti/razgovoru, smatrat će se da je povukao/la prijavu na natječaj te se u daljnjem postupku više neće smatrati kandidatom/kinjom.

Ukoliko se na natječaj prijave osobe koje ne ispunjavaju uvjete natječaja ili ne zadovolje provjeru radnih sposobnosti, kao i zbog drugih nepredvidivih okolnosti, Muzej moderne i suvremene umjetnosti zadržava pravo ne donijeti odluku o izboru kandidata i/ili poništiti natječaj bez posebnog obrazloženja.

O rezultatima natječaja kandidati/kinje će biti obaviješteni putem elektroničke pošte, najkasnije u roku od 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

 

Muzej moderne i suvremene umjetnosti

Ravnateljica

Branka Benčić