12.12.2018

Natječaj za radno mjesto „KUSTOS“ – 1 izvršitelj, na određeno puno radno vrijeme

Temeljem odredbe članka 22. Statuta Muzeja moderne i suvremene umjetnosti te članka 8. Pravilnika o radu, ravnatelj Muzeja moderne i suvremene umjetnosti raspisuje dana 12. prosinca 2018. godine

 

N a t j e č a j

za radno mjesto „KUSTOS“

– 1 izvršitelj, na određeno puno radno vrijeme

 

Uvjeti:

–          završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili visoka stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“ broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13 i 139/13) smjera povijest umjetnosti,

–          položen stručni ispit za kustosa,

–          3 godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima,

–          poznavanje rada na računalu,

–          znanje najmanje jednog svjetskog jezika.

 

Kandidati trebaju dostaviti:

–          prijavu na natječaj,

–          životopis (iz kojeg je vidljivo da kandidat zadovoljava sve uvjete natječaja),

–          domovnicu ili osobnu iskaznicu,

–          dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (diploma),

–          dokaz o položenom stručnom ispitu za kustosa,

–          dokaz o ukupnom radnom stažu (ispis elektroničkog zapisa podataka HZMO-a ili potvrda o podacima     evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-a),

–          dokaz o radnom iskustvu u trajanju od 3 godine (ugovor o radu, potvrda poslodavca, rješenje ili dr.).

 

Isprave se prilažu u preslici, a izabrani kandidat/kinja predočit će dokumentaciju u izvorniku/ovjerenoj preslici. Priložena natječajna dokumentacija se ne vraća.

Prijava treba sadržavati najmanje sljedeće podatke: ime i prezime kandidata/kinje, adresu, broj telefona i adresu elektroničke pošte za primanje obavijesti. Prijavom na natječaj kandidati/kinje dozvoljavaju Muzeju moderne i suvremene umjetnosti da prikuplja, koristi i obrađuje njihove osobne podatke samo u svrhu provedbe natječajnog postupka, a sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

Na natječaj se mogu javiti i osobe koje nemaju prethodno položen stručni ispit za kustosa, ali su ga dužne položiti sukladno propisima koji uređuju stjecanje stručnih zvanja u muzejskoj struci.

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Ako kandidat/kinja ostvaruje prednost pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužan/na je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima te je dužan/na uz prijavu na natječaj priložiti svu potrebnu dokumentaciju iz koje je vidljivo spomenuto pravo, sukladno posebnom propisu.

Kandidati/kinje koji/e pravo prednosti pri zapošljavanju ostvaruju temeljem odredbi Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17), dužni/e su uz prijavu na natječaj dostaviti dokaze iz članka 103. citiranog Zakona, koji se mogu pronaći na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objave natječaja na internetskim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Muzeja moderne i suvremene umjetnosti, a zaključno do 27. prosinca 2018. godine. Prijave se podnose preporučeno poštom ili osobno, u zatvorenoj omotnici, na adresu: Krešimirova 26c, 51000 Rijeka, s naznakom „Natječaj za KUSTOSA – ne otvaraj“.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u tekstu ovoga natječaja. Nepotpune i nepravovremeno pristigle prijave, kao i prijave kandidata/kinja koji/e ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, neće se razmatrati.

Muzej moderne i suvremene umjetnosti zadržava pravo da, ukoliko ocijeni da je potrebno, provede postupak selekcije kandidata/kinja putem razgovora (intervjua) i/ili provjere radnih sposobnosti. O vremenu održavanja razgovora / provjere radnih sposobnosti kandidati/kinje će se obavijestiti putem dostavljenih e-mail adresa ili telefonski.

Ako kandidat/kinja ne pristupi razgovoru / provjeri radnih sposobnosti, smatrat će se da je povukao/la prijavu na natječaj te se u daljnjem postupku više neće smatrati kandidatom/kinjom.

Ukoliko se na natječaj prijave osobe koje ne ispunjavaju uvjete natječaja ili ne zadovolje provjeru radnih sposobnosti, kao i zbog drugih nepredvidivih okolnosti, Muzej moderne i suvremene umjetnosti zadržava pravo ne donijeti odluku o izboru kandidata i/ili poništiti natječaj bez posebnog obrazloženja.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni putem elektroničke pošte, najkasnije u roku od 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.