03.06.2020

NATJEČAJ za imenovanje ravnatelja/ravnateljice Muzeja moderne i suvremene umjetnosti

Na temelju članka 40. i 41. Zakona o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19), članka 26. stavka 7. Zakona o muzejima („Narodne novine“ broj 61/18 i 98/19) te članka 26. stavka 2. Statuta Muzeja moderne i suvremene umjetnosti, Upravno vijeće Muzeja moderne i suvremene umjetnosti raspisuje

 

NATJEČAJ

za imenovanje ravnatelja/ravnateljice

Muzeja moderne i suvremene umjetnosti

 

Za ravnatelja/ravnateljicu Muzeja moderne i suvremene umjetnosti (dalje: Muzej) može biti imenovana osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:

–          ima završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili s njim izjednačen studij,

–          ima najmanje pet (5) godina rada u muzeju ili najmanje deset (10) godina rada u kulturi, znanosti ili obrazovanju,

–          odlikuje se stručnim, radnim i organizacijskim sposobnostima.

 

Ravnatelj/ravnateljica se imenuje na temelju predloženog četverogodišnjeg programa rada.

 

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj je potrebno priložiti:

–       životopis,

–       dokaz o državljanstvu (preslika važeće osobne iskaznice ili domovnice),

–       dokaz o stečenoj stručnoj spremi (diploma u izvorniku ili ovjerenoj preslici),

–       dokaz o radnom stažu (ispis elektroničkog zapisa podataka HZMO-a ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-a u izvorniku ili ovjerenoj preslici),

–       prijedlog četverogodišnjeg programa rada Muzeja.

 

Životopis treba sadržavati najmanje sljedeće podatke: ime i prezime podnositelja/podnositeljice, adresu, broj telefona i adresu elektroničke pošte za primanje obavijesti te iz njega treba biti vidljivo da kandidat/kandidatkinja zadovoljava uvjete natječaja.

 

Ravnatelj/ravnateljica se imenuje na mandat od četiri (4) godine i može biti ponovno imenovan/a.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Osobni podaci podnositelja/podnositeljice prijave dostupni iz prijave, kao i osobni podaci dostupni iz gore navedenih priloga uz prijavu na natječaj, prikupljaju se i obrađuju isključivo za potrebe provedbe natječaja te sukladno važećim propisima  (Općoj uredbi o zaštiti osobnih podataka i Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka „Narodne novine“ broj 42/18).

Prijavom na natječaj kandidat/kandidatkinja izričito pristaje na prikupljanje i obradu osobnih podataka od strane Muzeja u svrhu odabira kandidata/kandidatkinje za imenovanje na mjesto ravnatelja/ravnateljice, kao i da se ime i prezime odabranog/e kandidata/kandidatkinje objavi na internetskim stranicama Muzeja.

Kandidat/kandidatkinja koji/a ostvaruje zakonom utvrđeno pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužan/na je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu i ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kandidatkinje pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kandidatkinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17 i 98/19) uz prijavu na natječaj dužan/na je priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja RH: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.

Prijave se podnose u zatvorenoj omotnici neposredno ili preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu: Muzej moderne i suvremene umjetnosti, Upravno vijeće, Krešimirova 26c, 51000 Rijeka; s naznakom: „Natječaj za RAVNATELJA/RAVNATELJICU – ne otvaraj“.

Datumom prijave smatrat će se dan primitka (ako je predana osobno), odnosno datum poštanskog žiga na omotnici u kojoj je dostavljena prijava (ako je predana preporučenom poštanskom pošiljkom).

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u ovom natječaju. Nepotpune i/ili nepravovremeno pristigle prijave, kao i prijave kandidata/kandidatkinja koji/e ne ispunjavaju formalne uvjete iz ovoga natječaja, neće se smatrati kandidatom/kandidatkinjom u postupku i neće se razmatrati, o čemu se dostavlja obavijest elektroničkom poštom.

O rezultatima izbora  kandidati/kandidatkinje bit će obaviješteni pisanim putem najkasnije u roku od četrdeset pet (45) dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

________________________________________

Natječaj je objavljen u Narodnim novinama i Novom listu od 03. lipnja 2020. godine, na službenim internetskim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te na oglasnoj ploči Muzeja.