Dokumenti

Izvještaji
Financijsko izvješće od 1.1. do 30.6.2019. s-programskim-obrazloženjem
Izvješće o radu za perid 1.1. – 31.3. 2019.
Izvješće o radu za 2018
Financijsko izvješće za 2018. godinu
Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika – Državni ured za reviziju  – cjelokupno izvješće
Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika – Državni ured za reviziju – referentna stranica
Bilješke uz financijsko izvješće za 2018. godinu
Odluka – Izvješće o radu MMSU-a za 2017
Godišnji obračun za 2017. godinu (preuzmi .zip datoteku)

 

Planovi
Izmjena programa rada za 2019. godinu
Odluka – Program rada i razvoja MMSU-a s fin. planom za 2019. te projekcija za 2020. i 2021
Odluka – Izmjene i dopune financijskog plana MMSU-a za 2018. godinu

Program rada i fin. plan za 2018. s projekcijom za 2019. i 2020.
Plan razvoja Muzeja 2016.-2020.

 

Odluke
Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Statut Muzeja moderne i suvremene umjetnosti
Oduka o prijedlogu Statuta
Odluka Stručnog vijeća o imenovanju člana Upravnog vijeća
Odluka o imenovanju članova Upravnog vijeća
Odluka o proceduri stvaranja ugovornih obveza te zaprimanja, provjere i pravovremenog plaćanja računa
Odluka o proceduri praćenja i naplate prihoda i primitaka
Prijedlog promjene sjedišta MMSU-a

 

Opći akti MMSU-a
Statut MMSU-a, 17.7. 2019.
Izmjena Statuta MMSU-a
Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada, 17.7. 2019.
Pravilnik o radu
Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada
Pravilnik o upotrebi muzejske građe, muzejske dokumentacije, foto arhiva i knjižnog fonda MMSU-a
Pravilnik o zaštiti i obradi arhivskog i registraturnog gradiva MMSU-a
Pravilnik o načinu stjecanja muzejske građe i muzejske dokumentacije
Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave
Pravilnik o zaštiti od požara
Plan evakuacije i spašavanja
Poslovnik o radu Muzejskog vijeća
Poslovnik o radu Stručnog vijeća

 

Zakoni i podzakonski propisi
Zakon o ustanovama (NN 76/93)
Zakon o ustanovama – ispravak (NN 29/97)
Zakon o ustanovama – ispravak (NN 47/99)
Izmjene i dopune zakona o ustanovama (NN 35/08)
Zakon o upravljanju javnim ustanovama u kulturi (NN 96/01)
Zakon o muzejima (NN 61/18)
Pravilnik o očevidniku muzeja, te muzeja, galerija i zbirki unutar ustanova i drugih pravnih osoba (NN 96/99)
Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja uvida u muzejsku građu i muzejsku dokumentaciju (NN 115/01)
Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja muzejske dokumentacije o muzejskoj građi (NN 108/02)
Pravilnik o načinu i mjerilima za povezivanje u sustav muzeja Republike Hrvatske (NN 120/02)
Pravilnik o načinu i mjerilima za povezivanje u sustav muzeja Republike Hrvatske – dopune (NN 82/06)
Pravilnik o stručnim i tehničkim standardima za određivanje vrste muzeja, za njihov rad, te za smještaj muzejske građe i muzejske dokumentacije (NN 30/06)
Pravilnik o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u muzejskoj struci (NN 97/10)
Pravilnik o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u muzejskoj struci – dopune (NN 112/11)