Upravljanje

Muzejsko Vijeće

Muzejom upravlja Muzejsko vijeće. Muzejsko vijeće ima 5 članova (3 predstavnika osnivača, 1 predstavnik Stručnog vijeća i 1 predstavnik svih radnika zaposlenih u Muzeju).
Mandat Muzejskog vijeća traje 4 godine, a počinje teći danom konstituiranja Muzejskog vijeća.

Muzejskom vijeću koje je konstituirano kao Upravno vijeće na sjednici održanoj dana 23. prosinca 2013. godine, istekao je mandat 22. prosinca 2017. godine, a novi članovi još nisu imenovani.

Stručno vijeće

Stručno vijeće je stručno tijelo Muzeja koje razmatra i daje mišljenja o stručnim i drugim pitanjima rada i razvoja Muzeja, predlaže način organiziranja i vođenja stručnog rada te mjere za unapređenje djelatnosti Muzeja, bira jednog člana Muzejskog vijeća, a obavlja i druge poslove određene zakonom, Statutom i općim aktima Muzeja.

Stručno vijeće čini ravnatelj Muzeja i stručno muzejsko osoblje sukladno Zakonu o muzejima.

Javna nabava