English
New Link
Aktivnosti
O nama      Izložbe      Zbirke      Kontakt      Arhiva      Online zbirka
 
Prijava na mailing listu
e-mail *
Polja označena s (*) su obavezna.
 
Pretraživanje
Natječaj

Temeljem odredbe članka 22. Statuta Muzeja moderne i suvremene umjetnosti te članka 8. Pravilnika o radu, Muzej moderne i suvremene umjetnosti raspisuje

N a t j e č a j
za radno mjesto VODITELJA RAČUNOVODSTVA
- 1 izvršitelj, na neodređeno puno radno vrijeme

 

Uvjeti:
- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili visoka stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“ broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 i 60/15) ekonomske struke,
- 3 godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima,
- poznavanje rada na računalu,
- znanje jednog svjetskog jezika.

Uz prijavu kandidati trebaju priložiti:
- životopis,
- domovnicu ili osobnu iskaznicu,
- svjedodžbu o stečenoj stručnoj spremi,
- dokaz o ukupnom radnom stažu (ispis elektroničkog zapisa podataka HZMO-a ili potvrda o podacima     evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-a),
- dokaz o radnom iskustvu na istim ili sličnim poslovima u trajanju od najmanje 3 godine (potvrda poslodavca, rješenje, ugovor o radu ili dr.).


Isprave se prilažu u preslici, a kandidat s kojim će se zasnovati radni odnos predočit će dokumentaciju u izvorniku ili ovjerovljenom prijepisu.
Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.
Ako kandidat ostvaruje prednost pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima te je dužan uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo.
Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objave natječaja na internetskim stranicama Muzeja moderne i suvremene umjetnosti i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, odnosno zaključno do 10. studenog 2017. godine. Datumom prijave smatrat će se datum poštanskog žiga na omotnici u kojoj je dostavljena prijava. Prijave se podnose preporučeno poštom ili osobno, u zatvorenoj omotnici, na adresu u Rijeci, Krešimirova 26c, s naznakom „NE OTVARAJ – ZA NATJEČAJ VODITELJ RAČUNOVODSTVA“.
Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u tekstu ovoga natječaja. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prijave.

Powered by iSite